U bent hier

Projecten

Geschiktheid voor het ondernemerschap als voorspeller voor arbeidsongeschiktheid

Onderzoeker drs. R.H.A. Schoonen
Begeleiders Prof. dr. J.J.L. van der Klink
Prof. dr. J.W. Groothoff
dr. S. Brouwer

Inleiding
De maatschappij en overheid vragen om meer transparantie van verzekeringsmaatschappijen. Deze behoefte aan transparantie beperkt zich niet tot productinformatie, maar betreft ook de toegankelijkheid van verzekeringen en de inhoudelijke werkwijze. Om hieraan tegemoet te komen zullen verzekeringsmaatschappijen invulling moeten geven aan een ‘evidenced-based’-werkwijze. Deze behoefte wordt in het bijzonder door inkomensverzekeraars gedeeld. Wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van arbeid, gezondheid en ondernemerschap zal hier een bijdrage aan moeten leveren.

Doelstelling
Er vindt continue medisch onderzoek plaats naar de relatie tussen bepaalde ziekten en ongevallen en (de kans op) arbeidsongeschiktheid. Ook persoonskenmerken zoals kalenderleeftijd, opleidingsniveau, type werk en functie in relatie tot (de kans op) arbeidsongeschiktheid wordt periodiek onderzocht. De ervaring van professionals werkzaam op het snijvlak van arbeid, gezondheid en ondernemerschap geeft aan dat de geschiktheid van ondernemers voor het ondernemerschap ook van invloed is op (de kans op) arbeidsongeschiktheid van ondernemers. Een wetenschappelijke basis voor deze stelling is echter niet aanwezig.
Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag of geschiktheid tot ondernemerschap een voorspeller is voor de kans op arbeidsongeschiktheid voor een zelfstandig ondernemer. Dit inzicht biedt een bredere en completere basis voor de wijze van accepteren en ondersteunt de re-integratie van een arbeidsongeschikte ondernemer tijdens zijn/haar uitval. Bovenal biedt dit inzicht de mogelijkheid om een effectievere preventie aanpak in te richten.

Methode
Literatuuronderzoek geeft inzicht in de reeds beschikbare onderzoeksresultaten en de te hanteren definities. Het verkregen inzicht vanuit de literatuur is het vertrekpunt voor het kwalitatieve onderzoek bestaande uit een expertgroep en twee focusgroep bijeenkomsten. De expertgroep bijeenkomst toetst de uitkomsten van het literatuuronderzoek bij professionals werkzaam op het snijvlak van arbeid, gezondheid en ondernemerschap. De uitkomsten van het literatuur onderzoek en de expertgroep worden kwalitatief getoetst bij de onderzoekspopulatie met behulp van twee focusgroep bijeenkomsten.
De uitkomsten en conclusies vanuit het literatuuronderzoek en het kwalitatieve onderzoek vormen vervolgens de basis voor het kwantitatieve onderzoek wat bestaat uit een retrospectief onderzoek en een op te zetten prospectief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek zal inzicht geven in welke mate bepaalde factoren van invloed zijn op (de kans op) arbeidsongeschiktheid van ondernemers.

Resultaten
Het literatuuronderzoek bevestigt dat de beschikbare literatuur schaars is en doorgaans gericht op specifieke deelpopulaties. Toch zijn er aanknopingspunten. Ondernemerskenmerken of beter gezegd persoonlijkheidskenmerken van de ondernemer, waarbij de relatie tussen geschiktheid voor ondernemerschap en arbeidsongeschiktheid werd geduid betreffen de zogenaamde Big Five (neuroticsm, extraversion, openness to experience, conscientiousness en agreeableness). De ondernemerskenmerken locus of control, need for autonomy, self efficacy en het fenomeen coping lijken tevens een relatie te leggen tussen de geschiktheid voor ondernemerschap en arbeidsongeschiktheid. De professionals die deelnamen aan de expertgroep herkenden een aantal van de aanknopingspunten vanuit de literatuur. Bovendien voegde men daar een aantal dimensies aan toe zoals de fase waar de onderneming zich in bevind en de omstandigheid waarin de ondernemer verkeert. De focusgroepen bevestigden grotendeels het beeld vanuit de literatuur en de expertgroep. Deze uitkomsten worden nu samengevat in een eerste artikel.

Looptijd project
Looptijd van het promotietraject is 2010-2014. Het literatuuronderzoek en het kwalitatieve onderzoek zijn afgerond en per januari 2012 wordt gestart met het vormgeven en uitvoeren van het kwantitatieve onderzoeksproject.

Support

Reaal
Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer